Οι Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicators) μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης αποτελούν στατιστικά μέτρα ως προς την ανάπτυξη των πωλήσεων της.